Изработуваме знамиња во две технологии, сублимациска и со директен печат.Поседуваме различни материјали за различна намена.Поради квалитетот на материјалите кои ги употребуваме нашите знамиња се лесни и погодни за транспорт, префрлање преку улица, оптегнување на носач, ветровити места, не се запаливи. Вршиме и спојување за поголеми формати со опшивање и нитување. Во Скопје транспортот е безплатен за внатрешноста со 50% попуст.

Полиестер

Флаг солвент

Меш

Печатиме и изработуваме знамиња за повеќе намени

MKD-ENG-ALB